Koszt pobytu

Miesięczny koszt pobytu ustalany jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Odpłatność przyszłego mieszkańca DPS wynosi 70% jego dochodu (najczęściej emerytury lub renty). Jeżeli dochód ubiegającej się osoby nie jest wystarczający do pokrycia opłaty za pobyt w domu, wówczas badana jest sytuacja finansowa członków jej najbliższej rodziny.

Na podstawie określonych dokumentów finansowych członków rodziny oraz ustaleń wynikających z wywiadu środowiskowego prowadzonego przez pracownika socjalnego OPS, a także oświadczeń złożonych przez osoby stanowiące strony w tej sprawie powstaje decyzja o odpłatności za pobyt w DPS.

Ze względu na niskie dochody w rodzinie możnzwolnić z opłat  za pobyt w DPS częściowo lub całkowicie jeśli:

  1. wnoszą opłaty za pobyt innych członków rodziny w DPS, Ośrodku Wsparcia lub innej placówce,
  2. występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,
  3. małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymujący się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia,osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma nikogo bliskiego lub dochody osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę, na terenie której mieszka osoba wymagająca opieki.

Aktualny koszt pobytu